Säännöt

SÄÄNNÖT

(Sääntöuudistus voimaan päätöspäivänä, 15.02.2012)
 

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja kieli
Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Kirjoittajat ry, Nylands Skribenter rf. Kotipaikka on Helsinki. Toimialue on Uudenmaan maakunta. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, rekisteröintikieli on suomi.
 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä ja työskennellä kirjallisuuden ja kirjoittamisen harrastuksen lisäämiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu-, esitelmä-, koulutus- ja juhla- tai niihin verrattavia tilaisuuksia, tekee aloitteita, jakaa palkintoja ja myöntää apurahoja. Yhdistys hankkii toimintansa toteuttamiseksi varoja jäsenmaksuilla, keräyksillä, arpajaisilla, ottamalla vastaan lahjoituksia, testamentteja ja muilla vastaavilla tavoilla. Yhdistys voi omistaa ja hallita tarpeellisia osakkeita ja kiinteistöjä sekä muuta omaisuutta.
 

3 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Uudenmaan maakunnan alueella asuva tai alueelta kotoisin oleva ulkosuomalainen, joka on Suomen kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua ansioitunut varsinainen jäsen ja henkilö, joka ei ole ollut yhdistyksen jäsen, kuitenkin siten, että jäsenenä olleella on sekä puhe- että äänioikeus. Kunniajäsenellä, joka ei ole eikä ole ollut yhdistyksen jäsen, on puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Yhdistys voi ottaa myös kannattajajäseniä, joilla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta ja kannattajajäsenitlä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen molemmille jäsenryhmille.
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa sen erääntymisestä lukien, hänellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

 

5 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2–4 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjojhtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Hallituksen päätehtävät ovat:
1. toimeenpanna yhdistyksen kokouksien päätökset
2. johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
3. valita tarvittavat työryhmät, toimikunnat ja niiden puheenjohtajat
4. vastata yhdistyksen taloudesta
5. pitää jäsenluetteloa
6. vastata yhdistyksen sidosryhmätyöskentelystä
7. laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
8. laatia toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
9. hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
10. hyväksyä ja erottaa jäsenet
11. valita ja erottaa palkatut toimihenkilöt
12. päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä sekä kunniajäsenten kutsumisesta.

 

6 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty halitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä 3§:ssä määritellyillä äänioikeutetuilla kunniajäsenillä yksi ääni.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnannatarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. vahvistetaan toimintasunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan edustajat Kirjailijaliitto ry:n ja Suunta-neuvottelukunnan tilaisuuksin sekä tarvittaessa muihin tilaisuksiin
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajja ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asia yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

7 § Äänestys
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaaleissa kuitenkin arpa.
 

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/ tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava viimeistään yhdistyksen purkamisvuoden loppuun mennessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle käytettäväksi, mikäli mahdollista, Elias Lönnrotin elämäntyön tutkimus- ja julkaisutoimintaan.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.